Informacije

o pravima kupaca

1. Uloga Snabdevača i Operatora sistema

Učesnici na tržištu električne energije su definisanii članom 169. Zakona o energetici.

Dužnosti snabdevača regulisane su članovima 195. i 196. Zakona o energetici.

Odgovornosti i dužnosti Operatora prenosnog sistema regulisani su članovima od 108. do 114. Zakona o energetici. 

Odgovornosti i dužnosti Operatora prenosnog sistema regulisani su članovima od 135. do 138. Zakona o energetici.

 

2. Ukoliko kupac ima prigovor na račun izdat račun od strane snabdevača Restart  Energy ili na očitano stanje brojila od strane Operatora sistema, potrebno je da na e-mail office@restartenergy.rs pošalje reklamaciju na memorandumu slanjem zahteva za proveru obračuna ili ponovno očitavanje brojila.

 

3. Kupac sa zaključenim Ugovorom o potpunom snabdevanju električne energije ima mogućnost da se direktno obrati Operatoru sistema u vezi pitanja isporuke električne energije (kao što su na primer izmena tehničkih uslova priključenja, otklanjanje tehničkih problema na priključku, kontrola tačnosti merenja i zamena mernih uređaja, merenja napona, otklanjanja kvarova na sistemu koji su uzrokovali prekide u isporuci, dostava podataka o sopstvenoj potrošnji i drugo.

 

4. U bilo kom trenutku kupac može da zatraži ponudu za snabdevanje električnom energijom slanjem zahteva za ponudu slanjem e-maila na prodaja@restartenergy.rs zajedno sa potrošnjom električne energije za prethodnih 12 meseci. Za male potrošače dovoljno je poslati potrošnju u poslednja 3 meseca. Na zahtev, može ostvariti i uvid u sadržinu ugovora o potpunom snabdevanju i informaciju o cenama električne energije.

 

5. Informacije o raskidu ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno i isključivo u pisanoj formi. 

Svaka ugovorna strana je obavezna da navede razloge za raskid ugovora i uputi pisani zahtev za raskid drugoj ugovornoj strani najkasnije 30 dana pre raskida ugovora.

Ugovorne strane mogu jednostrano raskinuti ugovor pod uslovima predviđenim Zakonom o energetici sa otkaznim rokom od 30 dana.

 

6. Način iskazivanja troškova pristupa sistemu na računu snabdevača

Troškovi pristupa sistemu su prikazani na računu i obračunu svakog mernog mesta i to na sledeći način:

U odeljku Obračun za distribuciju električne energije koji se nalazi na obračunu za svaki ED broj prikazani su količinski i vrednosno u zavisnosti od kategorije potrošnje: odobrena snaga (kW), prekomerna snaga (kW), VT, NT ili JT (kWh), reaktivna i prekomerna reaktivna energija (kvarh) i ukupan zbir napred navedenih troškova. 

 

7. Telefoni za kontakt putem kojih kupci mogu da dobiju informacije o uslovima i načinu ostvarivanja svojih prava: 011/77-07-119 i 011/77-030-68 i 066/866-86-59.

 

8. Uslovi, postupak i posledica obustave isporuke električne energije u slučaju neizmirenja dospelih obaveza iz ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom, razlozi i postupak isključenja objekta kupca.

Ukoliko kupac ne izmiruje svoje obaveze iz ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom, snabdevač kupcu šalje obaveštenje o neizmirenom dugu i poziva kupca da plati dugovanje. Ukoliko kupac ne izmiri dospele obaveze u roku predviđenim obaveštenjem, snabdevač kupcu šalje opomenu o neizmirenom dugu za električnu energiju. 

Ukoliko kupac u ostavljenom roku ne izmiri dug u potpunosti, snabdevač pokreće proceduru u skladu sa Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom u cilju sprovođenja obustave isporuke električne energije za objekat kupca.

Napred navedeno je regulisano članovima 201. do 205. Zakona o energetici.

 

9. Svi kupci imaju pravo da u bilo kom trenutku zatraže ponudu od bilo kog snabdevača na tržištu električne energije u Srbiji. 

Registar licenciranih snabdevača se nalazi na linku: https://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=535&ed=6&id_ed=50&sid=1&tp=Zanpra

Promena snabdevača je regulisana  članom 197. Zakona o energetici, а Agencija za energetiku Republike Srbije donosi pravila o promeni snabdevača.

 

10. Način rešavanja sporova I pravima koje kupac ima u slučaju spora

Kupac i snabdevač su saglasni da će svaki spor koji nastane u vezi sa potpisanim ugovorom o potpunom snabdevanju električnom energijom nastojati da reše mirnim putem u duhu dobre poslovne saradnje. 

U slučaju da nastali spor ne mogu rešiti mirnim putem, sporove iz ili povodom ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom rešavaće Privredni sud u Beogradu.