Odredbe

i uslovi

1. DEFINICIJE I ODREDBE

Restart Energy doo, pravno lice sa sedištem na adresi Uroša Martinovića 18, Beograd, PIB 109120467, MB 21128562

Prodavac – Restart Energy doo

Kupac – individualno lice-pravno lice ili bilo koje pravno lice koje posećuje sajt ili ima nameru da zaključi ugovor o snabdevanju električnom energijom

Proizvođač: Onaj koji proizvodi električnu energiju. Moguća je proizvodnja na više načina, od hidroelektrana do nuklearnih reaktora.

Kampanja – akcija prikazivanja u komercijalne svrhe određenih Usluga sa ograničenim ili predefinisanim obimom za određeno vreme koje određuje Prodavac.

Ugovor – predstavlja ugovor na daljinu koji potpisuju Prodavac i Kupac bez simultanog fizičkog prisustva Prodavca i Kupca.

Sadržaj

  • sve informacije sa Sajta kojima se može pristupiti, videti ili su na drugi način dostupne upotrebom elektronskih uređaja;
  • sadržaj svakog emaila Prodavca ka Kupcima poslat elektronskom poštom i/ili na drugim dostupnim načinima komunikacije;
  • sve informacije koje je na bilo koji način objavio zaposleni/saradnik Prodavca, Kupca poštujući informacije iz ugovora, navedene ili ne;
  • informacije o Uslugama i/ili tarifama Prodavca u određenom periodu;
  • informacije o Uslugama i/ili tarifama treće strane sa kojom je Prodavac potpisao ugovore o partnerstvu u određenom periodu;
  • podaci o prodavcu ili drugi poverljivi podaci.

2. DOKUMENTI ZA UGOVOR

2.1. Pošto je podneo zahtev na sajtu, Kupac daje saglasnost za formu komunikacije (telefon ili email) koju prodavac koristi za svoje poslovne operacije.

2.2. Obaveštenje koje Kupac dobija nakon što je podneo zahtev ima informativnu ulogu i ne predstavlja odobrenje. Zahtev je podnet elektronskim putem (mejlom) ili telefonom.

2.3 Smatra se da su Kupac i Prodavac zaključili ugovor tek nakon što je Prodavac dobio od Kupca elektronskom ili klasičnom poštom  ugovor o snabdevanju i sve propratne dokumente.

2.4. Dokument i informacije koje Kupac daje putem Sajta biće osnov za sačinjavanje Ugovora, s tim što će dodatne informacije biti tražene od Potrošača.

3. PRAVA INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE IMOVINE

3.1. Sadržaj definisan u uvodu, koji sadrži ali nije ograničen na logo, stilizovane reprezentacije, komercijalne simbole, statične slike, dinamičke slike, tekst i/ili multimedijalni sadržaj sa Sajta, predstavljaju isključivu imovinu Restart Energy, koji je zadržao sva prava stečena na direktan ili indirektan način (u licencama za korišćenje i/ili publikaciju).

3.2. Potrošač / Kupac nema pravo da kopira, distribuira, objavi, prenese trećem licu, vrši izmene i/ili na drugi način modifikuje, koristi, prezentuje bilo koji Sadržaj  u drugom kontekstu osim početnog cilja Restart Energy, pored Sajta,  odstrani prava Restart Energy na Sadržaj i učešće u transfer, prodaju, distribuciju materijala putem reprodukcije, izmene ili prikazivanja Sadržaja, sa izuzetkom pismene dozvole od Restart Energy.

3.3. Bilo koji Sadržaj za šta Potrošač/Kupac ima i/ili dobio je pristup na bilo koji način predstavlja deo Dokumenta ukoliko Sadržaj  ne prati specifični i validni ugovor o korišćenju koji potpisuju Restart Energy i dotični, bez postojanja bilo kakve garancije uključene ili jasno formulisane od strane Restart Energy u vezi sa dotičnim Sadržajem.

3.4. Potrošač / Kupac ima jedino pravo da kopira, prenese i/ili koristi Sadržaj za lične ili nekomercijalne ciljeve ukoliko ne dolaze u sukob sa predviđanjima Dokumenta.

3.5. U slučaju da Restart Energy da Potrošaču/Kupcu pravo korišćenja određenog Sadržaja za koji Potrošač/Kupac ima pravo poštujući ovaj ugovor, kao što je definisano u zasebnom ugovoru o korišćenju, dotično pravo se odnosi isključivo na sadržaj ili sadržaje definisane u ugovoru, samo za vreme trajanja dotičnog ugovora ili sadržaj na sajtu  ili period definisan u Ugovoru, pod navedenim uslovima, ukoliko uslovi postoje, i ne predstavlja ugovornu obavezu Restart Energy prema Potrošaču ili trećoj strani koja ima pristup prenesenom sadržaju i koji može biti oštećen na bilo koji način zbog dotičnog sadržaja za vreme ili nakon trajanja ugovora o korištenju.

3.6. Sadržaj koji je prenet Potrošaču ili Kupcu putem bilo kojeg kanal komunikacije (elektronska pošta, telefon, itd.) ili koji je dobijen ulaskom na sajt, posetom   ili čitanjem predstavlja ugovornu obavezu Restart Energy i/ili zaposlenog lica koji je pomogao u transferu Sadržaja, ukoliko postoji.

3.7. Upotreba Sadržaja je zabranjena radi drugih namera osim onih jasno odobrenih ovim Dokumentom ili pratećem ugovoru o korišćenju, ukoliko postoji.

4. UGOVOR

4.1. Potrošač/Kupac može da traži putem Sajta da se Ugovor zaključi, popunjavanjem ekspresnog zahteva.

4.2. Podnošenjem zahteva, Kupac prihvata da svi podaci koje je Kupac ponudio za ugovorni proces jesu ispravni, potpuni, i tačni u trenutku kada je popunjena Aplikacija.

4.3. Podnošenjem zahteva, Kupac je saglasan da ga Prodavac može kontaktirati na bilo koji raspoloživi način/odobren od Prodavca u situacijama kada je potrebno stupiti u kontakt sa Kupcem.

4.4. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora, to jest da odustane od usluga koje mu se pružaju za vreme trajanja ugovora a da ne navede razlog ili plati dodatne troškove.

4.5. Ukoliko Kupac odluči da odustane od Ugovora, mora podneti pisani zahtev u tu svrhu.

5. POVERLJIVOST

5.1. Restart Energy čuva poverljiivost svih informacija koje dajete. Objavljivanje dobijenih informacija može se uraditi samo u uslovima koji su definisani ovim dokumentom.

5.2. Kupac ne sme davati javne izjave, vršiti promociju, dati obaveštenje za medije ili drugi vrstu objavljivanja podataka trećim licima po pitanju Ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavca.

5.3. Prenošenjem informacija i materijala putem ovog sajta, dajete Prodavcu neograničeni i neosporivi pristup pravu da koristi, reprodukuje, prikaže, izmeni, prenese i distribuira materijale i informaciju. Takođe dajete saglasnost da Prodavac slobodno upotrebi u svoju korist dotične informacije, ideje, koncepte, znanje ili tehnike poslate nama putem Sajta. Restart Energy nema obaveze o poverljivosti poslatih informacija, sa izuzetkom važećeg zakonodavstva koji daje dodatna uputstva u ovom smislu.

6. REKLAMA

6.1. Bilteni Restart Energy šalju se uz pomoć specijalizovanih i ovlašćenih partnera Restart Energy. Na taj način se obezbeđuje poverljivost i bezbednost informacija.

6.2. Kada Kupac otvori Nalog na ovom Sajtu, on ili ona ima mogućnost da izrazi saglasnost da li želi da dobija Biltene.

Kupac može da promeni svoje mišljenje po pitanju te saglasnosti date Prodavcu u bilo kom trenutku:

6.2.1. ako se obrati Restart Energy u tu svrhu

6.2.2. ako klikne na link za odustajanje od pretplate u komercijalnim porukama koje dobija od Prodavca.

6.3. Odluka da odustane od dobijanja biltena ne podrazumeva da Kupac ne prihvata sadržaj ovog Dokumenta.

7. RAČUNI – PLAĆANJE

7.1. Cene usluga navedene su na sajtu u nalogu potrošača i sadrže PDV po zakonu.

7.2. Cena, način plaćanja i rok plaćanja navedeni su u svakom ugovoru. Prodavac će Kupcu izdati račun za ponuđene Usluge, a obaveza Kupca jeste da dostavi sve informacije potrebne za izdavanje računa poštujući važeće zakone.

7.3. Prodavac će Kupcu izdati račun za Potrošnju poštujući Ugovor, u elektronskoj formi, dodavanjem računa u Nalog Kupca ili putem emaila, na email adresu koja je navedena u nalogu Kupca.

7.4. Kako bi na pravilan način preneo podatke o računu, Kupac je obavezan da ažurira podatke o nalogu svaki put i da pročita informacije i dokumente koji postoje u Nalogu.

7.5. Ovakvim načinom komunikacije, Kupac koji ulazi u Nalog ima spisak računa koje je izdao Restart Energy i može da sačuva arhivu bilo kad na način koji želi i da proveri potrošnju koja je registrovana do sada na mestu/na mestima potrošnje.

8. PONUDA USLUGA

8.1. Prodavac se obavezuje da ponudi usluge navede u Ugovoru, poštujući važeće zakone, po ugovorenoj ceni.

9. ODGOVORNOST

9.1. Prodavac neće snositi odgovornost za bilo koju vrstu štete koju može pretrpeti Kupac ili treće lice usled vršenja obaveza Prodavca po ugovoru i štetu koja je nastala upotrebom usluga nakon isporuke.

9.2. Otvaranjem i upotrebom Naloga, Kupac/Potrošač/Klijent snosi odgovornost za poverljivost podataka o nalogu (korisniško ime i lozinka) kao i za pristup nalogu i, u meri u kojoj to propisuje zakon, odgovara za aktivnost koja se vrši u Nalogu.

9.3. Stvaranjem Naloga i/ili upotrebom Sadržaja, Kupac/Potrošač/Klijent jasno prihvata Odredbe i Uslove Sajta u najnovijoj verziji koja se nalazi na Sajtu, i postoji u trenutku otvaranja Naloga i/ili trenutku korišćenja sadržaj  ili slanja Zahteva/Ponude.

9.4. Nakon kreiranja Naloga, upotreba sadržaja ekvivalentna je prihvatanju izmena iz Odredbi i Uslova Sajta i/ili ažuriranih verzija Odredbi i Uslova Sajta.

9.5. Odredbe i i Uslovi sa Sajta se mogu promeniti bilo kad od strane Restart Energy, što se primenjuje Kupcima/Potrošačima/klijentima od datuma ulaska na Sajt. Prihvatanje Odredbi i Uslova potvrđeno je markiranjem dotičnog kvadrata na sajtu i/ili slanjem Zahteva/Ponude i/ili plaćanjem onlajn.

10. OBRADA LIČNIH PODATAKA

10.1. Restart Energy One je registrovan kod Registra za preradu ličnih podataka.

10.2. Poštujući predviđanja Zakona br. 677/2001 o Zaštiti osoba u vezi sa preradom ličnih podataka i besplatno korištenje dotičnih podataka, sa izmenama ili dopunama, Restart Energy ima obavezu da administrira lične podatke na bezbedan način i sa specifičnom namenom.

10.3. Cilj prikupljanja podataka jeste:

– da se informišu Kupci/Potrošači o stanju ličnog naloga uključujući mesečne potvrde, slanje računa ili rešavanje bilo kakvih problema koji mogu da se pojave

– redovno slanje biltena i/ili upozorenja, elektronskom poštom (e-mail, SMS)

– istraživanje tržišta.

10.4. Popunjavanjem podataka u formularu za stvaranje naloga i/ili jasnim prihvatanjem Snabdevača, bezuslovno prihvata i izjavljuje da su lični podaci ubačeni u bazu podataka Restart, ekspresno i jasno prihvata da će dotični podaci biti sačuvani, korišteni i prerađivani u gorenavedenom cilju.

10.5. Usled čitanja Dokumenta, upoznajete se sa pravima koji su garantovani zakonom, tačnije pravo da budete informisani, da imate pristup podacima, da intervenišete, da se suprostavite, da ne budete subjekat individualne odluke, da se obratite pravosuđu ukoliko su vam prekršena prava zagarantovana Zakonom 677/2001 o zaštiti projedinaca u vezi sa preradom ličnih podataka i slobodne cirkulacije dotičnih podataka.

10.6. Takođe, Restart Energy može da ponudi lične podatke Kupca drugim kompanijama sa kojima je sklopio partnerstvo, ali samo na osnovu ugovora o njihovoj poverljivosti i samo u cilju navedenom pod tačkom 16.3, što garantuje da dotični podaci ostanu bezbedni i da se slanje dotičnih ličnih informacija vrši poštujući zakon kao što sledi: snabdevači usluga za transport pošiljki, usluge za marketing, bankarske usluge/za plaćanje, telemarketing ili druge usluge koje nude kompanije sa kojima možemo razvijati zajedničke programe za tržišne ponude naših dobara i usluge, osiguravačka društva.

11. VIŠA SILA

11.1. Nijedna strana ne odgovara za neizvršavanje svojih ugovornih obaveza ukoliko dotično neizvršavanje u predviđenom roku i/ili na korektan način, u celini ili delimično prouzrokuje viša sila. Viša sila je nepredviđeni događaj nad kojim nijedna strana nema kontrolu i koji se ne može izbeći.

11.2. Ako događaj ne prestaje u periodu od 15 (petnaest) dana od kada je prouzrokovan, svaka strana ima pravo da obavesti drugu stranu da se Ugovor raskida i jedna strana ima pravo na odštetu od druge strane.

12. PRIMENJIVI ZAKON – JURISDIKCIJA

Potpisani ugovor o uslugama podleže srpskim zakonima. Svi sporovi između RESTART ENERGY i Kupaca/potrošača biće rešeni na prijateljski način ili, ukoliko to nije moguće, spor biće rešen pred nadležnim sudom u Beogradu.

13. OPŠTE INFORMACIJE O PROMENI SNABDEVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Proizvođač: Onaj koji proizvodi električnu energiju. To se može uraditi na više načina, od hidroeletrana do nuklearnih reaktora.

Distributer: Onaj koji energiju od proizvođača sprovodi do krajnjih korisnika. Odgovara za insfrastrukturu i mrežu.

Snabdevač: Nudi energiju krajnjem potrošaču, sakuplja novac i distribuira ga proizvođaču i distributeru.

AERS – Agencija za energetiku Republike Srbije je regulatorno telo sa nadležnostima u sektoru električne energije čiji je zadatak da, kroz obavljanje poslova koji su joj dodeljeni Zakonom o energetici, doprinese stvaranju stabilnog okvira za razvoj efikasnog i održivog energetskog sektora koji će biti siguran oslonac ekonomskom razvoju zemlje

Počevši sa 1. januara 2015, kada je tržište energije postalo liberalizovano, svi potrošači imaju pravo da slobodno izaberu snabdevača električnom energijom. Potrošač analizira opcije koje postoje na tržištu električne energije, traži ponude od više snabdevača i bira ponudu koja je najpovoljnija za njega.

Promena snabdevača električne energije od strane krajnjeg korisnika vrši se poštujući Pravila o promeni snabdevača doneta od strane AERS.

Iako se snabdevač menja, Operater distributivnog sistema ostaje isti i ne dešavaju se prekidi u snabdevanju električnom energijom. Kvalitet i kontinuitet energije ostaju nepromenjeni.